Témata • Videotrénink interakcí

Proč jsme VTI dali do souvislosti se znakováním s miminky

Metoda VTI není pouze nástrojem k nalezení a řešení problémů či nedostatků. Pokud chcete zlepšit a zkvalitnit stávající úroveň komunikačních dovedností a vzájemné vztahy s dítětem, je VTI možnou a vhodnou cestou. Přestože se zdá, že komunikace i vzájemné vztahy vystupují a fungují bezproblémově, stojí za to usilovat o jejich další zlepšení.

O metodě videotrénink interakcí (VTI)

Přestože se na první pohled může zdát, že je videotrénink interakcí metodou, která se znakováním s miminky vůbec nesouvisí, není tomu tak. Podrobněji se o souvislostech rozepisujeme v seminářích.

Metoda videotrénink interakcí je v zahraničí známa pod názvem „Video Home Training“. Vznikla na počátku 80.let 20.století v Holandsku. Metoda je zaměřena na krátkodobou, intenzivní pomoc tam, kde se objevil problém spočívající v poruše kontaktu rodič - dítě. Cílem je narušený kontakt co nejdříve obnovit, a to v domácím prostředí, kde problém vzniká.

VTI vychází ze dvou základních předpokladů:

  • Prvním předpokladem je fakt, že pro vývoj dítěte je důležitý kontakt s rodiči a s ostatními lidmi. Potřeba komunikace je pro dítě vrozená a projevuje se velmi brzy po narození. Pro rozvoj komunikace je důležité signály (iniciativy), které k nám dítě vysílá, sledovat, naučit se je rozlišovat, interpretovat a ujišťovat dítě, že je přijímáme. To děláme tak, že s ním udržujeme oční kontakt, usmíváme se, přitakáváme, opakujeme zvuky. Tím ho zároveň stimulujeme k další komunikaci. Zastoupení těchto prvků v interakci rodič - dítě vede k udržení pozitivního kontaktu a naladění jeden na druhého a zvyšuje tak společně sdílenou radost ze vzájemné komunikace. Pokud rodič a dítě nejsou vzájemně naladěni, dítě je úzkostné, plačtivé, což mimo jiné vede k vzájemné nespokojenosti obou.
  • Druhým předpokladem je skutečnost, že rodiče a děti spolu chtějí komunikovat dobře. Je prokázáno, že děti vyžadují pozitivní kontakt i v období, kdy vzájemné vztahy nefungují. Nedostatek pozitivních kontaktů vede k negativnímu chování. Proto se VTI zaměřuje na budování pozitivních kontaktů a rozvíjení pozitivních vztahů se všemi členy rodiny.

Způsob práce videotrenéra

Videotrenér natočí videokamerou běžnou situaci např. v rodině, potom sám provede analýzu videonahrávky a vybere takové její momenty, kdy se komunikace obecně daří, a takové, které budou mít pro rodiče význam vzhledem k tomu, jaký specifický problém je třeba řešit. Takové momenty (záběry) pak při další návštěvě v rodině prezentuje a společně je s rodiči rozebírá podle specifických pravidel metody VTI. Tento proces se opakuje tak dlouho, dokud není dosaženo cílů, které byly na začátku programu předem společně stanoveny.

Protože se metoda VTI ukázala jako velmi efektivní při řešení výchovných problémů v rodině, byly její principy následně využity i v jiných prostředích - např. při řešení problémů vznikajících ve škole. V současnosti se jí velmi efektivně využívá i v rozvoji sociálních dovedností včetně klíčových komunikačních dovednosti pracovníků v pomáhajících profesích, dokonce i ve sféře manažerské přípravy a rozvoje.

Témata • Videotrénink interakcíSdílet na Facebooku

Valid XHTML 1.0 Strict